Somascos a guarda

Lingua e literatura galega

MATERIAL DIDÁCTICO

  • Libro de texto de lingua galega e literatura 4º ESO trimestral (Anaya). Teñen doce unidades nos que se mexturan gramática e literatura. Está planificado o taballo de catro temas por avaliación.
  • Libreta do alumno, na que tras un esquema inicial dado ao comenzo de cada unidade, o alumno resume e traballa a materia coa realización das actividades selecionadas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

  • Libro de lectura

2ª Avaliación:

               Os biosbardos, Eduardo Blanco Amor

ENLACES:

ogalego.eu